ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ - 2018, ಕರ್ನಾಟಕ
URBAN LOCAL BODY GENERAL ELECTION - 2018, KARNATAKA

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
Search by Your Name In Electoral Roll

ಜಿಲ್ಲೆ / District :
ಕ್ಷೇತ್ರ / Constituency :
ಹೆಸರು / Name :
ಸಂಬಂಧಿತ (ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ) ಹೆಸರು /
Name of Relative (Father or Mother or Husband) :
ಲಿಂಗ / Sex :
     
You May Type Only First 4 Letters Of The Name / Relative Name
ನೀವು ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು
You May Type Only First 4 Letters Of The Name / Relative Name
000067836 Visitors